Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Allemannsretten

 • Erstatning for husdyr drept eller skadd av rovvilt

 • Fellingsløyve

 • Innlandsfiske

 • Jakt på bever, elg og hjort

  Generelt

  Retten til å jakte tilhøyrer i utgangspunktet grunneigaren. For å få løyve til å felle hjortevilt må valdet (det geografiske området der jakta skal vere) godkjennast. Valdet skal vere samanhengande og ha ei avgrensing og ei form som gjer det eigna til jakt. Eit vald kan ha ein eller fleire eigedommar.

  Forvaltninga av elg og hjort:

  Jakt på elg, hjort og rådyr kan bare skje i godkjente vald. Vald er eit geografisk område som er godkjent på ein eller fleire hjorteviltartar, og som får tildelt fellingsløyve frå kommunen. Valdet skal vera samanhengande og ha ein avgrensing som gjer det egna til jakt. Valdet må omfatte eit teljande areal som er meir enn minstearealet for vedkommande hjorteviltart.

  Det er valdet som skal rapportere fellingsresultatet til det offentlege.

  Fellingsresultat og statistikkar finn du ved å gå inn på linken nedanfor.
  Hjorteviltregisteret.

  Forvaltninga av bever:.

  Forskrift om tildelingsgrunnlag for jakt etter bever i Kviteseid kommune, fastlagt av Fylkesmannen i Telemark den 24.juli 1998 med heimmel i lov om viltet av 29. mai 1981 nr 38. § 16, og forskrift av 1 september 1997 nr 999 om forvaltning av bever

  "§ 7. For jakt etter bever i Kviteseid kommune skal fellingstillatelser fordeles etter tellande areal . Jakttida for bever er frå og med 1. oktober til og med 30. april.
  Kommunen tilldelar fellingsløyv etter søknad frå jaktrettshaver. 

   

  Målgruppe

  Grunneigarar/jaktrettshavarar

  Vilkår

  Viltartar har ulike krav til areal. Det teljande arealet er lik talet på dekar av dei arealslaga som kvar art bruker regelmessig over fleire år. Kommunen avgjer kva som er minstearealet for at eit vald skal godkjennast.

  Brosjyrer

  Kontaktpersonar

  NavnTittelTelefonMobilTelefaksE-post
  Magne SkarprudMiljø- og utmarkskonsulent35 06 81 23Send Epost

  Kontaktavdeling

  Landbrukskontoret for Kviteseid og Nissedal

  LederRieber-Mohn, Peter
  Telefon35 06 81 22
  E-postpeter.rieber-mohn@kviteseid.kommune.no

  Lovar og retningsliner

  Sjå viltlova §§ 16 og 40

  Søknadsprosessen

  Rettleiing

  Du må sende skriftleg søknad med

  • opplysningar om kva for art eller artar søknaden gjeld for
  • kart som viser grensene for valdet 
  • oversikt over eigedommane som valdet omfattar (med gards- og bruksnummer) og storleiken på kvar eigedom 
  • oppgåve over teljande areal for den eller dei aktuelle artane 
  • skriftleg samtykke frå alle jaktrettshavarane i valdet 
  • namn og adresse på den oppnemnde representanten for valdet

  Du kan òg nytte skjemaet under.

  Søknadsfrist

  1. mai for elg, hjort og rådyr og 15. mai for villrein

  Søknadmottakar

  Kommunen godkjenner vald for jakt på elg, hjort og rådyr. Søknader om godkjenning av vald som omfattar fleire kommunar, skal sendast til den kommunen der det største teljande arealet ligg. Villreinnemnda godkjenner vald for jakt på villrein.  

  Behandling

  Kommunen/villreinnemnda skal innhente dei opplysningane som er nødvendige for å avgjere saka. Deretter blir det gjort eit vedtak. Til vanleg får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving dersom ein trur at du blir misnøgd med vedtaket. Dersom grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å vende deg til kommunen/villreinnemnda før klagefristen for vedtaket ender.

  Behandlingstid

  Godkjenning av vald skal skje innan 15. juni.

  Høve til å klage

  Du kan klage på vedtaket innan ein frist på tre veker frå du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du føre opp kva du ønskjer endra i vedtaket og grunngje det. Kommunen/villreinnemnda vil kunne gje deg rettleiing. Klageinstans er Fylkesmannen for vedtak som er gjort av kommunen, og Miljødirektoratet for vedtak som er gjort av villreinnemnda. Før klagen blir sendt dit, skal den instansen som gjorde vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Dersom vedtaket blir ståande, vil saka gå vidare til klageinstansen.

 • Jegerprøven

 • Motorferdsel i utmark og vassdrag

 • Opptenning av eld utandørs

Nissedal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke nissedal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk