Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

A

Adopsjon
Adressetildeling
Allemannsretten
Arbeidsgjevarkontroll og -rettleiing
Arealoverføring
Audiograf
Avkøyrsel - privat avkøyrsel frå offentleg veg
Avlasting
Avløp - offentlege avløpsanlegg
Avløysarordningane i jordbruket

B

Bandtvang
Barnehagane i Nissedal
Barnehageplass
Barselgrupper
Behandlingsreise til utlandet
Besøksheim/Å vere besøksheim
Betaling for kommunale tenester / innkrevjing av kommunale krav
Bibliotek
Bilstønad
Bompengar - privat veg
Borgarleg vigsel
Brannvern og tilsyn
Brukarmedverknad i skulen
Brukarstyrt personleg assistanse
Bruksendring
Buplikt ved kjøp av eigedom
Bustad - oppføring av ny bustad
Bustadtilskott til etablering
Bustadtilskott til utbetring/tilpassing
Bustønad
Bygdeutviklingsmidlar
Byggavfall - kjeldesortering
Bygging og graving i forureina grunn
Bygging på campingsplassar
Byggje- og aktivitetsforbod langs offentleg veg - dispensasjon
Byggjetiltak på eigedom som det er bygt på
Byggjetiltak som ikkje krev søknad og løyve

D

Dagmamma - godkjenning
Dagtilbod - aktivitetstilbod
Den kulturelle skulesekken
Digital postkasse
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseigedom - søknad om fritak

E

Eigarseksjonering/reseksjonering
Eigedomsskatt - betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt
Eigedomsskatt - klage (overtakst) ved pålagd eigedomsskatt
Eigedomsskatt - krav om omtaksering av eigedom
Eigedomsskatt - nedsetjing og ettergjeving
Eldreomsorg - verdigheitsgarantien
Erstatning for husdyr drept eller skadd av rovvilt
Etablerarkontor i Nissedal
Etablerarprøven for serveringsverksemd
Ettersøk av skada vilt

F

Familiebarnehage - etablering og drift
Familievernkontor
Farleg avfall
Fastlege
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingsløyve
Film og video - konsesjon for framvising
Flexiruter
Floghavre, bekjempe
Forbod mot oljefyring
Forliksråd
Forskottsskatt - betaling og innkrevjing
Forureina grunn - bygging og graving
Fosterheim/Å vere fosterheim
Freda bygningar og anlegg - løyve til inngrep
Freda bygningar og anlegg - tilskott
Fri rettshjelp
Frisklivsarbeid
Frådeling av eigedom
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fyrverkeri - søknad om avfyring
Fysioterapi
Følgjekort for funksjonshemma
Førarkort - dispensasjon frå helsekrav
Førehandskonferanse for byggherre

G

Gjødsling av skog - tilskott
Godkjenning av offentlege dokument til bruk i utlandet
Gravferd
Gravide rusmiddelmisbrukarar - bruk av tvang
Gravplass
Grensejustering
Grunnskule i Nissedal
Grunnskuleopplæring - retten til gratis opplæring
Grunnskuleopplæring for vaksne

H

Heimehjelp
Heimekompostering av matavfall
Heimesjukepleie
Heimeundervisning
Helse- og omsorgstenestetilbod til flyktningar, asylsøkjarar og familiesameinte
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Hjelpetiltak frå barnevernstenesta
Hus til sals
Husvære til leige - privat utleige

I

Incestsenter
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtenester
Informasjon frå skulen til ikkje-sambuande foreldre
Informasjon og rettleiing til pårørande
Innbyggjarinitiativ
Innlandsfiske
Innsynsrett i offentlege dokument
Introductory programme for newly arrived refugees
Introduksjonsprogram for nytilkomne flyktningar

J

Jakt på bever, elg og hjort
Jegerprøven

K

Karakterar - rett til å klage
Kino
Klage til Sivilombodsmannen
Klimaavhengige skadar i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kommunal bustad
Kommunal garanti for lån
Kommunal planlegging - medverknad
Kommunalt lån (sosiallån)
Kommunalt næringsfond
Kommunestyre-og fylkestingsvalet 2019
Konfliktråd
Konsesjon og buplikt - landbrukseigedom
Krisesenter
Kristendom, religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Kulturhistorie - bygdebøkar
Kulturminne - løyve til inngrep
Kulturminne - tilskott til arkeologiske undersøkingar
Kulturpris
Kunnskapsprøva - alkohollova
Kvalifiseringsprogram
Kyrkjekontoret - Kyrkjene i Nissedal
Kåsa bu- og avlasting

L

Lag og organisasjonar
Landbrukseigedom - deling
Landbruksveg - bygging
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Legevakt
Legionellasmitte - førebyggjande tiltak
Leirskule og skuleturar
Leksehjelp i grunnskulen

M

Matlevering
Matrikkel - retting
Meldeplikt for verksemder som kan påverke helsa
Melding til barnevernstenesta
Mellombels butilbod
Mila aktivitetssenter
Miljøfyrtårn - sertifisering
Miljøinformasjon
Miljøplager eller -risiko (melding om)
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Musikk- og kulturskule - opptak

N

Nabovarsel - byggjesak
Naturskadar - erstatning
Nedgravde oljetankar
Nissedal legekontor
Nissedal omsorgssenter - NOS
Nydyrking av areal til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskott

O

Offentlege pålegg og restriksjonar i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Omsorgsbustad
Omsorgslønn
Omsorgsovertaking av eit barn
Opplæring for elevar med hørselshemming
Opplæring for elevar som brukar alternativ kommunikasjon (ASK)
Opplæring i grunnskule og vidaregåande skule – innhald og timetal
Opplæring i heimen ved langvarig sjukdom
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendingar
Opplæring i punktskrift/blindeskrift
Oppmålingsforretning
Opptenning av eld utandørs
Ordensreglement i grunnskolen
Oskespreiing

P

Parkeringsløyve for rørslehemma
Permisjon frå grunnskuleopplæring
Personvern – dine rettar
Personvernombod
Plastinnsamling i landbruket
Pleie i livets sluttfase
PP-tenesta
Produksjonstilskott i jordbruket
Psykiske helsetenester
Publisering av saksdokument på Internett

Q

Qualification Programme

R

Reduksjon eller fritak for skatt (ettergjeving eller nedsetjing av skatt)
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskott
Reguleringsplan - rett til å fremje forslag
Reklameskilt langs veg
Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Renovasjon
Restskatt - betaling og innkrevjing
Retten til tolk i helsetenesta
Returordningar for avfall
Rusmiddelmisbrukarar - tiltak
Rådgiving i skulen

S

Salsløyve for alkohol
Samanslåing av matrikkeleiningar (eigedommar)
Samlivskurs
Samvære med born under offentleg omsorg
Separasjon og skilsmisse
Serveringsløyve
Sikring og rehabilitering av bygg
Sjukeheim - avlastingsopphald
Sjukeheim - korttidsopphald
Sjukeheim - langtidsopphald
Sjølvbyggjar
Skatteattest
Skjenkjeløyve
Skjenkjeløyve - ambulerande / for eit enkelt høve
Skogfond
Skogplanting - tilskott
Skriftleg sidemål - fritak frå opplæring/vurdering med karakter
Skulefritidsordning (SFO)
Skulehelseteneste
Skulemiljøet - det fysiske arbeidsmiljøet
Skulemiljøet - mobbing
Skuleskyss
Skulestart
Skuletilknyting
Spelemidlar til idrettsanlegg
Spesialpedagogisk hjelp til barn
Spesialundervisning
Spesialundervisning for vaksne på grunnskuleområdet
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklege elevar
Startlån bustad
Støttekontakt
Svangerskapsavbrot
Svangerskapsomsorg
Symjebasseng

T

Tannhelseteneste
Tannpleiar - Treungen tannklinikk
Tekniske hjelpemiddel - utlån
Tidlegpensjon for jordbrukarar
Tobakkssal - registrering og internkontroll
Transportordninga for funksjonshemma (TT-ordning)
Trus- og livssynssamfunn - tilskott
Tryggingsalarm
Tuberkuloseundersøking

U

Ulykkesforsikring for elevar
Utsleppsløyve

V

Vaksine
Val til kommunestyret og fylkestinget
Vassforsyning - drikkevatn
Vassmålaravlesing
Vatn og avløp - abonnementsvilkår
Vedtekter for kyrkjegardane i Nissedal og Treungen
Vegvedlikehald
Veterinærvakt
Vidaregåande opplæring for vaksne

Ø

Økologisk landbruk - direkte tilskott
Økonomisk rådgjeving
Økonomisk sosialhjelp

Nissedal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke nissedal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk